Tôn trọng người khác chính là một loại cảnh giới, một loại mỹ đức

Mọi người đều biết trong cuộc sống phải biết tôn trọng người khác, nhưng rất ít người có thể thật sự hiểu được ý...